Đăng nhập
Vị Xuyên tổ chức Hội thảo chuyên môn cấp THCS lần I năm học 2017 – 2018

Ngày 27-10 - 2017, tại Phòng GD&ĐT và Trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức hội thảo chuyên môn cấp THCS lần I năm học 2017 – 2018 với sự tham gia của Lãnh đạo phòng GD&ĐT, các trường cấp THCS và các chuyên viên, giáo viên cốt cán các trường THCS trên địa bàn huyện.

 

Tại hội thảo, các báo cáo viên  đã chia sẻ một số kinh nghiệm về tiết học tiết trải nghiệm sáng tạo. Bên cạnh đó, thảo luận, hướng dẫn giáo viên cách xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp liên môn; đổi mới phương pháp giảng dạy trên cơ sở lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện cho học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo và rèn luyện kỹ năng tự học… đánh giá giờ dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh...
Tại Hội thảo đã thống nhất một số nội dung chuyên môn áp dụng từ năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

1.1. Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần thiết về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa.

1.2. Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài tập trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn; (Xây dựng các chủ đề liên môn: Chủ đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học gần giống nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau trong các môn học của chương trình hiện hành; Chủ đề liên môn với nội dung giáo dục liên quan đến các vấn đề thời sự của địa phương, đất nước, ví dụ: Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ, Bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn nước, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, an toàn giao thông.... Các chủ đề liên môn này được bổ sung vào kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường)….từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù họp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

2.1. Các trường tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.

2.2. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

3. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

3.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông);

3.2. Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù họp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra thực hành.

4. Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục

4.1. Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường, phân phối chương trình trực thuộc để thống nhất trong quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; quản lý hoạt động dạy học, giáo dục theo quy định hiện hành và kế hoạch giáo dục của nhà trường; chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Tăng cường hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

4.2. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường thông qua Hội nghị, Hội thảo, học tập, giao lưu giữa các trường. Tăng cường tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trên trang mạng “trường học kết nối”.

4.3. Kế hoạch dạy học (giáo án) thực hiện theo cấu trúc chung cho tất cả các môn học (phân môn), bao gồm các nội dung cơ bản như: Mục tiêu (chủ đề); chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học; tổ chức hoạt động học của học sinh; rút kinh nghiệm. Trong đó, cần lưu ý:

- Đối với mục tiêu bài học (chủ đề), phải nêu rõ mục tiêu về: Kiến thức, kĩ năng, thái độ, năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh.

- Tổ chức dạy và học: ( Nêu rõ thời gian thực hiện, phương pháp, kỹ thuật, phương tiện dạy học trong các hoạt động).

Kết thúc giáo án bổ sung mục Rút kinh nghiệm hoặc điều chỉnh hoặc để trống  dòng để Rút kinh nghiệm hoặc điều chỉnh bổ sung. ( Áp dụng từ 1/11/2017).

5. Xây dựng cảnh quan sư phạm, thư viện nhà trưòng

5.1.Việc xây dựng cảnh quan nhà trường phụ thuộc vào điều kiện của từng trường, đặc điểm của từng địa phương, tuy nhiên để xây dựng cảnh quan nhà trường lãnh đạo các trường phải có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo sự đồng thuận trong cơ quan đơn vị, cụ thể:

- Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường.

- Bố trí, sắp xếp các phòng ban, lớp học trong đơn vị một cách hợp lý.

- Đảm bảo công tác vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn và tạo môi trường thân thiện.        

-Chú trọng trồng, chăm sóc cây xanh bóng mát, bồn hoa, cây cảnh một cách khoa học.

-Bố trí các biển hiệu, khẩu hiệu trong các phòng làm việc, lớp học, khuân viên nhà trường một cách hợp lý, đảm bảo mỹ quan và có ý nghĩa giáo dục.

- Đặc biệt quan tâm bố trí, sắp xếp phòng hội đồng nhà trường gọn gàng, khoa học để làm nổi bật các thông tin về nhà trường. Trong phòng hội đồng cân niêm yết các bảng biểu: Kế hoạch nhà trường, các chỉ tiêu phấn đấu, danh hiệu thi dua, sĩ số học sinh, hình thức được khen thưởng…   

5.2.Thư viện trường học

-Thư viện phải đặt ở trung tâm hoặc vị trí thuận tiện trong nhà trường để phục vụ việc đọc và mượn sách, báo của cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh.

- Xây dựng các loại hình thư viện thân thiện: Thư viện trong lớp, thư viện ngoài trời (thư viện xanh), thư viện lưu động để học sinh thường xuyên được tiếp cận với sách, báo, truyện

- Tăng cường các đầu sách, báo, truyện, tài liệu tham khảo.... trong thư viện.

- Giới thiệu, hướng dẫn đọc sách, tổ chức các hoạt động, các câu lạc bộ đọc sách.... đối với học sinh.

6. Tổ chức hội thảo chuyên môn cụm trường lần 1 năm 2017

Với mục tiêu: Đưa sinh hoạt chuyên môn trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng, tránh tổ chức một cách hình thức tại các tổ chuyên môn, trường và cụm trường. Kịp thời thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện của nhà trường, địa phương. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn; nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học. Tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ quản lí và giáo viên, giữa giáo viên và giáo viên, giữa các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường trung học. Tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trung học.

Yêu cầu các trường Xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội thảo sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường; xây dựng nội dung hội thảo để triển khai nội dung trong hội thảo cấp huyện lần 1 và những vấn đề khác nẩy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và thực hiện hội thảo cụm trong tháng 11/2017. 
Các nội dung hội thảo được thống nhất triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn các đơn vị trường học trên địa bàn
./.


Thông báo mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 375
  • Tất cả: 516,357

Phòng GD&ĐT Vị Xuyên    ĐT: 0219.3826380       Email: vixuyen@hagiang.edu.vn

Địa chỉ: tổ 6 thị trấn Vị Xuyên huyện Vị Xuyên

Biên tập nội dung: Nguyễn Hải Quỳnh - Phó Trưởng phòng